Felczerska 12 Gryfów Śląski

OGŁOSZENIE Z 19.12.2019R.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
na „WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO I AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE”

1. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Felczerska 12 Gryfów Śląski
w imieniu której działa Zarządca:

Aleksandra Dietrich Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami WSPÓLNOTA z siedzibą w Lubaniu, ul. Spółdzielcza 13 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Skarbu o numerze NIP 613-15-42-354
mail: zian.wspolnota@interia.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszej Umowy jest sporządzenie audytu energetycznego i audytu energetycznego ex-ante dla potrzeb uzyskania przez Zamawiającego pożyczki termomodernizacyjnej z Alior Bank SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

3. Warunki płatności.

3.1. Termin płatności – do 30 dni od daty odbioru zamówienia, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Faktury

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty zlecenia

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

5.1  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5.2 Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 03.01.2020 do godz. 14.00

  1. osobiście w siedzibie zamawiającego lub
  2. przesyłką na adres zamawiającego lub
  3. w wersji elektronicznej na e-mail: zian.wspolnota@interia.pl
    W przypadku oferty przesłanej drogą pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

5.3 Oferta przesłana pocztą winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania.

5.4 Oferent, który dokonał złożenia oferty pocztą mailową, jest zobowiązany do jej dostarczenia w formie pisemnej jako potwierdzenia w terminie do 7 dni licząc od terminu złożenia ofert.

5.5 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym egzemplarzu.

5.6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym.

5.7 Wszystkie zapisane strony oferty i jej załączników powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
6. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień częściowych i wariantowych.

Oferent może w ramach uzupełnienia i sprostowania oferty złożyć nową, zaktualizowaną ofertę lub złożyć do uprzednio złożonej oferty stosowne dokumenty sprostowujące i uzupełniające w czasie nie przekraczającym wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Kryteria wyboru ofert:
Za kryterium oceny ofert przyjmuje się: 100% cena

10. Sposób obliczenia ceny:

10.1. Cenę należy podać w polskich złotych cyfrowo oraz słownie w rozbiciu na:

  • cenę ofertową netto
  • cenę ofertową brutto
  • stawkę zawartego w cenie podatku VA

10.2 Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Oferty, w których ceny będą podane w inny sposób niż określony powyżej będą odrzucone.

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami/wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:

Aleksandra Dietrich             Tel. 602496146

12. Informacje dodatkowe dla oferenta.

12.1 Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego budynku oraz dokumentacji budowlanej są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

12.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził: Aleksandra Dietrich