Nowogrodziec

Nowogrodziec, dnia 8 listopada 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczające kwoty 50.000 PLN

 

na „zarządzanie projektem”

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lubańska 42 w Nowogrodźcu, Lider Projektu

w imieniu której działa Zarządca:

Aleksandra Dietrich współwłaścicielka firmy pod nazwą Biuro Rachunkowe DOS, Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami WSPÓLNOTA s.c. Aleksandra Dietrich, Andrzej Szulc z siedzibą w Lubaniu, ul. Spółdzielcza 13 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Skarbu o numerze NIP 613-15-42-354

 

mail: zian.wspolnota@interia .pl

2.  Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu Projektem pn.: „Rewitalizacja budynków wspólnot mieszkaniowych w Nowogrodźcu pn.: 1. Rewitalizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Rynek 13-14 w Nowogrodźcu. 2. Rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 3 Nowogrodziec. 3. Rewitalizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lubańska 42 Nowogrodziec.””(zwanego dalej Projektem). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020 osi priorytetowej 6 Infrastruktura Spójności Społecznej; działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w ramach konkursu RPDS.06.03.01-IZ.00-02-0141/16 nr projektu RPDS.06.03.01-02-0010/16

Zarządzanie projektem będzie obejmowało całość projektu oraz rozliczanie indywidualne każdego z partnerów.

Rozliczenie finansowe Projektu polega na wypełnianiu obowiązków w zakresie sprawozdawczości, w tym:

 • kontrola prawidłowości ponoszenia wydatków zgodnej z harmonogramem,
 • weryfikacja faktur i innych dokumentów o równoważnej mocy dowodowej,
 • sporządzanie wniosków o płatność z częścią sprawozdawczą,
 • sporządzanie harmonogramów wnioskowania o płatność,
 • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą w zakresie związanym z rozliczaniem Projektu,
 • kontrola wskaźników projektu,
 • raport końcowy z realizacji Projektu, zawierający osiągnięcie wskaźników Projektu,
 • Sporządzenie wniosku o zaliczkę.
 • Wypełnienie niezbędnych załączników wymaganych przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie z wyjątkiem oświadczeń

3. Warunki płatności.

3.1. Termin płatności – w równych ratach, co 2 miesiące, przez okres trwania projektu, podzielone równo na 3 partnerów,

 

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: czas realizacji projektu, planowany do 30 listopada 2018r.

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 

5.1  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5.2  Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17.11.2017

a) osobiście w siedzibie zamawiającego lub

b) przesyłką na adres zamawiającego lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail: zian.wspolnota@interia .pl

W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania. Oferta przesłana pocztą winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania.

5.3 Oferta przesłana pocztą winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania.

5.4 Oferent, który dokonał złożenia oferty pocztą mailową, jest zobowiązany do jej dostarczenia w formie pisemnej jako potwierdzenia w terminie do 7 dni licząc od terminu złożenia ofert.

5.5 Każdy Wykonawca może złożyć do jednego zadania tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym egzemplarzu.

5.6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym.

5.7 Wszystkie zapisane strony oferty i jej załączników powinny być ponumerowanie i
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

 

6.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

7.  Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień częściowych i wariantowych.

Oferent może w ramach uzupełnienia i sprostowania oferty złożyć nową, zaktualizowaną ofertę lub złożyć do uprzednio złożonej oferty stosowne dokumenty sprostowujące i uzupełniające w czasie nie przekraczającym wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. (podać w jakiej wysokości jeżeli wymagane)

9. Kryteria wyboru ofert:

Za kryterium oceny ofert przyjmuje się: 100% cena

10. Sposób obliczenia ceny:

 

10.1 Cenę należy podać w polskich złotych cyfrowo oraz słownie w rozbiciu na:

– cenę ofertową netto

– cenę ofertową brutto

– stawkę zawartego w cenie podatku VAT

10.2 Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Oferty, w których ceny będą podane w inny sposób niż określony powyżej będą odrzucone.

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami/wykonawcami

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:

Aleksandra Dietrich Tel. 602496146

 

 1. Informacje dodatkowe dla oferenta.

 

 • Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowych budynków są dostępne w siedzibie Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził: Aleksandra Dietrich