Lubań

Lubań, dnia 1 marca 2018

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczające kwoty 50.000 PLN

 

na „inspektora nadzoru”

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lubańska 42 w Nowogrodźcu, Lider Projektu

w imieniu której działa Zarządca:

Aleksandra Dietrich współwłaścicielka firmy pod nazwą Biuro Rachunkowe DOS, Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami WSPÓLNOTA s.c. Aleksandra Dietrich, Andrzej Szulc z siedzibą w Lubaniu, ul. Spółdzielcza 13 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Skarbu o numerze NIP 613-15-42-354

mail: zian.wspolnota@interia.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad pracami budowlanymi  Projektu pn.: „Rewitalizacja budynków wspólnot mieszkaniowych w Nowogrodźcu pn.: 1. Rewitalizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Rynek 13-14 w Nowogrodźcu. 2. Rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 3 Nowogrodziec. 3. Rewitalizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lubańska 42 Nowogrodziec.””(zwanego dalej Projektem). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020 osi priorytetowej 6 Infrastruktura Spójności Społecznej; działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w ramach konkursu RPDS.06.03.01-IZ.00-02-0141/16 nr projektu RPDS.06.03.01-02-0010/16

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje:

 • nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz ofertą Wykonawcy robót budowlanych,
 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót- został wykonany,
 • nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających – w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,
 • sprawdzenie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu- w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,
 • sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym- w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzania wynika z przepisów szczególnych,
 • wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,
 • egzekwowanie od wykonawcy i przedstawianie, na żądanie Zamawiającego, dokumentów/ dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych,
 • egzekwowanie od kierownika budowy dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 • wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,
 • wskazanie Zamawiającemu możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
 • analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
 • uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego radach budowy,
 • przejęcie od wykonawcy robót skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania,
 • uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych,
 • wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań niewymienionych w Umowie, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (przepisami prawa, w tym Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego).

Szacowana wartość robót budowlanych brutto:

Zadanie 1: 180.507,36 zł.

Zadanie 2: 81.080,65 zł.

Zadanie 3: 141.537,64 zł.

 

3. Warunki płatności.

3.1. Termin płatności – do 30 dni od daty odbioru końcowego robót każdego zadania oddzielnie

3.2. Wykonawca wystawi Fakturę oddzielnie na każde zadanie

 

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: czas realizacji projektu, planowany do 30 listopada 2018r.

 

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

5.1  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5.2 Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04.03.2018 do godz. 1400

a) osobiście w siedzibie zamawiającego lub

b) przesyłką na adres zamawiającego lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail: zian.wspolnota@interia.pl

W przypadku oferty przesłanej drogą pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

5.3 Oferta przesłana pocztą winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania.

5.4 Oferent, który dokonał złożenia oferty pocztą mailową, jest zobowiązany do jej dostarczenia w formie pisemnej jako potwierdzenia w terminie do 7 dni licząc od terminu złożenia ofert.

5.5 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym egzemplarzu. W ofercie należy wydzielić wysokość wynagrodzenia na każde zadanie oddzielnie.

5.6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym.

5.7 Wszystkie zapisane strony oferty i jej załączników powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

 

6. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

7. Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień częściowych i wariantowych.

Oferent może w ramach uzupełnienia i sprostowania oferty złożyć nową, zaktualizowaną ofertę lub złożyć do uprzednio złożonej oferty stosowne dokumenty sprostowujące i uzupełniające w czasie nie przekraczającym wyznaczonego terminu składania ofert.

 

8. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. (podać w jakiej wysokości jeżeli wymagane)

 

9. Kryteria wyboru ofert:

Za kryterium oceny ofert przyjmuje się: 100% cena

 

10. Sposób obliczenia ceny:

10.1. Cenę należy podać w polskich złotych cyfrowo oraz słownie w rozbiciu na:

 • cenę ofertową netto
 • cenę ofertową brutto
 • stawkę zawartego w cenie podatku VAT

10.2 Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Oferty, w których ceny będą podane w inny sposób niż określony powyżej będą odrzucone.

 

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami/wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:

Aleksandra Dietrich Tel. 602496146

 

12. Informacje dodatkowe dla oferenta.

12.1 Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowych budynków są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

12.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził: Aleksandra Dietrich